103 | بابایی | بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرق
103 کد | B15 پل عابر 40 متر
رزرو تابلو
104 | بابایی | بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غرب
104 کد | N8 پل عابر 56 متر
رزرو تابلو
105 | بابایی | بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرق
105 کد | A1 بیلبورد 52 متر
رزرو تابلو
106 | بابایی | بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرق
106 کد | N9 پل عابر 56 متر
رزرو تابلو
107 | بابایی | بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرق
107 کد | N12 پل عابر 45 متر
رزرو تابلو