32 | حکیم |بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق
32 کد | V3 بیلبورد 50 متر
رزرو تابلو
33 | حکیم | بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق
33 اکران | H5 بیلبورد 50 متر
رزرو تابلو
34 | حکیم | بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرق
34 اکران | S3 بیلبورد 75 متر
رزرو تابلو
35 | حکیم | بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب
35 اکران |G15 بیلبورد 51
رزرو تابلو
36 | حکیم | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب
36 اکران | G3 پل عابر 62 متر
رزرو تابلو
37 | حکیم | بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
37 اکران | G4 پل عابر 62 متر
رزرو تابلو
38 | حکیم | بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرب
38 اکران | B6 بیلبورد 33 متر
رزرو تابلو
39 | حکیم | بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرب 111111111111111111
39 اکران | L3 بیلبورد 52 متر
رزرو تابلو