40| رسالت | بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب
40 کد | L5 بیلبورد 50 متر
رزرو تابلو
41 | رسالت | بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرق
41 کد | B7 بیلبورد 39 متر
رزرو تابلو
42 | رسالت | بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غرب
42 اکران | T6 پل عابر 63 متر
رزرو تابلو
43| رسالت | بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرق
43 کد | T7 پل عابر 47 متر
رزرو تابلو
44 | رسالت | بزرگراه رسالت، بعد از بنی هاشم، ورودی صیاد جنوب ، شرق به غرب
44 کد | S6 بیلبورد 38 متر
رزرو تابلو