1 | همت | بزرگراه همت، بعد از شیخ فضل الله، قبل از برج میلاد، غرب به شرق
1 کد | B4 بیلبورد 94 متر
2 | همت | بزرگراه همت، بعد از شیخ فضل الله، شرق به غرب 
2  کد | V16 بیلبورد 56 متر
3 | همت | بزرگراه همت، بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب
3  کد | V1 بیلبورد 73 متر
4 | همت | بزرگراه همت، مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب
4 کد | N1  پل عابر  62 متر
5 | همت | بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق
5 کد | N2  پل عابر  78 متر
6 | همت | بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرق
6 کد | B5 بیلبورد 52 متر
7 | همت | بزرگراه همت، ضلع شمال غربی پل سواره رو خیابان ولیعصر، شرق به غرب
7 کد | F1 بیلبورد 48 متر
8 | همت | بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق
8 کد | T1  پل عابر  41 متر
9 | همت | بزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان ، شرق به غرب
9 کد | V14  پل عابر  38 متر
10 | همت | بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرب
10 کد | B3 بیلبورد 38 متر
11 | همت | بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غرب
11 کد | L12 پل عابر 47 متر
12 | همت | بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب
12 کد | V15 پل عابر 47 متر
13 | همت | بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب
13 کد | G1  پل عابر  68 متر
14 | همت | بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق
14 کد | G2  پل عابر  68 متر
15 | همت | بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق
15 کد | H1 بیلبورد 37 متر