رسانه‌دار محیطی تراز اول شهر تهران

 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق
 بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب
بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب
بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب
بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غرب
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق
F5
F6
M7
C7
C8
A5
A6
previous arrow
next arrow