رسانه‌دار محیطی تراز اول شهر تهران

رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)
رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)
رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)
رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)
رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)
رسش - مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)
L10
L11
L12
previous arrow
next arrow