تبلیغات چیست؟

 

▫️ ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت  وجه برای مؤسسات انتفاعی و یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.

▫️ اعلام نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب

▫️ مجموعه ای  از  معلومات  حرفه ای،  مهارتها  و تخصص ها  است که با   استفاده از علوم و فنون و ابزارهای گوناگون بر اساس اصول و قواعد حرفه ای برای انتقال پیام سفارش دهنده به مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرند.

▫️ برانگیختن تقاضای یک محصول یا خدمت از طریق خبر یا ایجاد  جو  مساعد   برای کالا  از  طریق  رسانه ها  که بابت آن پولی توسط تهیه کننده یا فروشنده پرداخت می شود.

اهداف تبلیغات

 

▫️ آگاهی دادن به مصرف کنندگان یا مشتریان احتمالی

▫️ ترغیب یا تشویق مصرف کننده به استفاده از کالای خاص

▫️یادآوری به مشتریان گذشته

▫️ ایجاد شهرت و محبوبیت برای کالا یا مؤسسه

مراحل اساسی در فعالیت تبلیغاتی

▫️شناخت کامل کالا

▫️شناخت کامل مشتری

▫️شناخت گروههای مرجع

▫️کسب اطلاعات محیطی

▫️تخمین مشتریان بالقوه

▫️تخمین مقدار فروش

▫️تعیین بودجه تبلیغاتی

▫️انتخاب رسانه

▫️تولید تبلیغاتی

▫️اجرای تبلیغات

▫️کنترل چگونگی اجرا

▫️مطالعه اثر بخشی تبلیغات

▫️تکرار فعالیت