اکران های محیطی برند کیان در تهران

حکیم _ شیخ‌فضل‌الله

همت _ شریعتی

همت _ ونک‌پارک

مدرس _ میرداماد

مدرس _ حقانی

چمران

نیایش

امام‌علی

رسالت

امام‌علی

جردن

باشگاه انقلاب