02188881062 info@Raseshmedia.com

تبلیغات در رسانه‌های مکتوب و مطبوعات

مطبوعات به عنوان رسانه های مکتوب، همیشه برای تبلیغات
مورد توجه کسب و کارها بوده اند. از روزنامه های سراسری که در
تمام کشور توزیع میشوند تا روزنامه های محلی که در یک شهر یا
استان خاص توزیع میشوند.
از مجله ها و کتابجه های تبلیغاتی که به صورت منظم در مناطق
مختلف شهری به صورت مستقل توزیع میشوند تا ویژه نامه های
ضمیمه روزنامه ها تا هفته نامه ها و ماهنامه های تخصصی.
اگر بخواهیم اصطاح دقیق و علمی در مورد این حوزه را به کار ببریم
باید از اصطاح Press Advertising یا تبلیغات مطبوعاتی استفاده
کنیم. تبلیغات مطبوعاتی زیرمجموعه ای از تبلیغات مکتوب
محسوب می شود.
رسانه های مکتوب نظیر
روزنامه، مجات تخصصی نیز در زمره رسانه هایی هستند که با
توجه به طول عمر و تاثیرگذاری آن ها میتوان در کناره دیگر رسانه
های تبلیغاتی به عنوان محرک اطاع رسانی در خصوص جزئیات کالا
و خدمات بهره برد .
رسانه های دیجیتال
رسانه ای است که تبادل با انتشار محتوا در آن ، تنها به کمک
ابزارهای دیجیتالی میسر میباشد. و تمام فعالیت هایی که به
منظور تبلیغ محصول ، خدمات ، برندها و بررسی رفتار مشتری در
بستر فضای مجازی صورت می پذیرد را در بر می گیرد.