02188881062 info@Raseshmedia.com

تبلیغات در فضای اختصاصی و وسایل نقلیه

تبلیغات در مترو
امروزه تبلیغات شهری به لحاظ جذب مخاطب، زیبایی، ایجاد تنوع
در محیط، عدم آلایندگی، هزینه ای بسیار پایین در مقایسه با
تلویزیون و رسانه های تصویری دیگر را دارد و یکی از بهترین روش
های تبلیغاتی در دنیا به شمار می رود.
تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس
اتوبوس های شهری در تهران موج مثبتی از تبلیغات بدن هی اتوبوس
را در سایر شهرها و استا نها گسترش داد و با استقبال مردم از این
طرح ها مواجه شد چرا که هم از یکنواختی جلوگیری کرد و هم برای
تبلیغات یک برند مورد استفاده قرار گرفت.
تبلیغات در فرودگاه ها
یکی از محبو بترین روش های تبلیغاتی است و به عنوان رسان های
مناسب برای دستیابی به مخاطبان خاص شناخته می شود. با رشد
چش مگیر حمل و نقل هوایی در ایران جای تعجب نیست که تبلیغ
در فرودگاه به یکی از پررون قترین و موف قترین انواع تبلیغات بدل
شده و جایگاه ویژ های را بین مدیران و صاحبان برند به خود معطوف
کرده است.
تبلیغات در ورزشگاه ها و استادیوم ها
بزرگی ابعاد تبلیغاتی که در استادیو مها حضور دارند نیز باعث
می شود تا مخاطب بیشتر تحت تاثیر تبلیغ برند شما قرار بگیرد. در
سالهای اخیر در طراحی استادیوم ها به امر تبلیغات توجه بیشتری
شده است، تا تعداد بیشتری از این نوع تبلیغات را ارائه دهیم.