97 | رسالت | بعد از پل سید خندان بعد از خیابان دبستان
کد | L48 منطقه | 3 تعداد | 1 متراژ | 6