74-73-72 | شریعتی | مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی
کد | L37 منطقه | 3 تعداد | 3 متراژ | 18