20-19 | نیاوران | مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه اول)
کد | L10 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12
21 | نیاوران | شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی
کد | L11 منطقه | 1 تعداد | 1 متراژ | 6
23-22 | نیاوران | ضلع شمال غربی میدان یاسر 1111
کد | L12 منطقه | 1 تعداد | 2 متراژ | 12