شریعتی

H12 خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمال بیلبورد عمودی 16

شریعتی

G13 خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب  پل عابر 49