مدرس

H2 بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمال بیلبورد 64

مدرس

T2 بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال  پل عابر  63

مدرس

N13 بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب  پل عابر 41

مدرس

H3 بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوب بیلبورد 50

مدرس

B2 بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری  نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوب بیلبورد  34

مدرس

L1 بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال جنوب به شمال  بیلبورد 62