چمران

L2 بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوب شمال به جنوب بیلبورد 33

چمران

O1 بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب  پل سواره  40

چمران

T3 بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال جنوب به شمال   پل عابر  56

چمران

V17 بزرگراه چمران ، بالاتر  از نیایش ، جنوب به شمال جنوب به شمال  بیلبورد 33

چمران

H4 بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال  بیلبورد 33

چمران

V2 بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوب بیلبورد 34