یادگارامام

S1 بزرگراه یادگار، قبل از پل همت، جنوب به شمال بیلبورد 75