یکی از قسمت‌های بسیار مهم تبلیغات، رسانه های محیطی است.

رسانه های محیطی شامل موارد زیر است:

1- بیلبورد

2- پل

3- استرابورد

4- سی ال بی

5- مترو

6- اتوبوس

7- برایت بورد

8- های بورد